T1m Project
APA IZVORUL VIETII

Regulamente si acte normative

Regulamente si acte normative
In prezent legislatia RM contione o serie de acte normative care reglementeaza serviciul de alimentare cu apa si de canalizare. In primul rind este important de mentionat faptul ca articolul 37 din Constitutia Republicii Moldova garanteaza dreptul la un mediu inconjurator sanatos.
In acest sens, pe plan legislativ domeniul alimentarii cu apa si canalizarii este reglementatde un sir de acte normative elaborate, adoptate si modificate conform conditiilor si prevederilor noi.
Conform regulamentului din 16.12.2015 cu privire la serviciul public de alimentare cu apa si de canalizare
Sectiunea 6

* Fiecare loc de consum se doteaza, in mod obligatoriu, cu contor, legalizat pe teritoriul Republicii Moldova, inclus in registrul de stat al mijloacelor de masurare al Republicii Moldova, adecvat si verificat metrologic.
* Se interzice consumatorului sa intervina sub orice forma asupra contorului si asupra sigiliilor aplicate lui sau asupra altor instalatii ale operatorului, precum si sa blocheze accesul personalului operatorului la acestea.
* Consumatorul sau persoana rersponsabila de integritatea contorului este obligat sa instiinteze operatorul imediat ce depisteaza deteriorarea contorului sau violarea sigiliilor operatorului.
* Citirea indicatiilor contorului in scopul facturarii serviciului public furnizat se efectueaza lunar de catre operator, iar datele contorului se indica in factura de plata.
* Operatorul este responsabil de citirea indicatiilor contoarelor la consumatorii cu care are incheiate contracte de furnizare a serviciului public de alimentare cu apa si de canalizare.
* Operatorul este in drept sa solicite consumatorilor acces la contor pentru citirea indicatiilor contorului si pentru controlul contolului in orice moment al zilei in intervalul de timp 8.00-20.00, iar consumatorul este obligat sa ofere operatorului acces neconditionat la contor. In cazul in care operatorul nu are acces la contor pentru citirea indicatiilor lui, acesta este in drept sa indice in factura de plata pentru luna respectiva un consum estimativ.
* In cazul in care consumatorul sau reprezentantul acestuia a refuzat sa participe la controlul contorului, personalul operatorului efectueaza controlul in lipsa acestuia, intocmind actul de control al contorului in care se indica faptul refuzului.
* In cazul depistarii consumului fraudulos, personalului operatorului este obligat sa demonstreze acest fapt consumatorului si sa intocmeasca actul de depistare a consumului fraudulos conform anexei nr.4 la prezentul Regulament in doua exemplare, cite unul pentru fiecare parte.

Regulamenrul de organizarea si funcționare a serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare

CAIER DE SARCINI

Decizie nr.1.14

Decizie nr.14.4

Aviz de deconectare

Acte legislative, normative
Legea nr.272 din 23.12.2011 apelor
Legea nr.303 din 13.12.2013 privind serviciul public de alimentare cu apă și de canalizare, cu modificările ulterioare
Legea nr.1402/24.10.2002 serviciilor publice de gospodarie comunală
Legea nr. 913/30.01.2000 condominiului în fondul locativ
Legea nr. 75 din 30.04.2015 cu privire la locuințe
Legea nr.19 din 04.03.2016 metrologiei
Legea nr. 182 din 19.12.2019 privind calitatea apei potabile
Hotărârea de Guvern nr. 950 din 25.11.2014 pentru aprobarea Regulamentului privind cerințele de colectare, epurare și deservire a apelor uzate în sistemul de canalizare și/sau de apă pentru localitățile urbane și rurale