T1m Project
APA IZVORUL VIETII

Avize tehnice

Avize tehnice

Elaborarea documentatiei pentru conectare la reţeaua de apeduct şi instalarea aparatelor de evidenţă.


Pentru a obţine condiţii tehnice, utilizatorul depune o cerere la adresa operatorului, anexînd documentaţiile:
* Copia documentului ce confirmă dreptul de proprietate (posesie) asupra imobilului , însoţit de (contract de vînzare-cumpărare, certificate de moştenitor);
* Cartea de imobil, copia;
* Paşaport tehnic al imobilului eliberat de cadastru, original însoţit de copie simplă;
* Buletin de identitate, original însoţit de copie simplă.
În termenul de 20 de zile lucrătoare din momentul depunerii cererii, operatorul examineză actele prezentate şi eliberează condiţiile tehnice pentru elaborarea documentaţiei de proiect privind conectarea la apeduct şi instalarea aparatelor de evidenţă.
Elaborarea documentaţiei de proiect se efectuează de către unităţile specializate în domeniu, care deţin licenţe de activitate pentru categoriile de construcţii, instalaţii şi reţele de alimetare cu apă, sisteme interioare (art.8 pct.16 din Legea nr.451-XV din 30 iulie 2001 privind licenţierea unor genuri de activitate).
La finalizarea lucrărilor de proiectare, unităţile specializate în domeniu coordonează documentaţia cu operatorul.

Exploatarea aparatelor de evidenţă

Verificarea metrologică a aparatelor de evidenţă se efectuează la expirarea termenului de verificare în laboratoarele cu comptenţă tehnică respectivă, cu participarea părţilor interesate.
În cazul rezultatelor negative ale verificării metrologice, aparatul de evidenţă se înlocuieşte.
La depistarea vizuală a unor defecţiuni, utilizatorii sînt obligaţi să informeze imediat operatorul din momentul constatării lor (nu funcţionează mecanismul de calcul, sînt înregistrate scurgeri la conectări, este deteriorat ecranul, sunt rupte sigilile ş.a.).

În cazul în care utilizatorul nu a informat în timp de 72 de ore despre defecţiunile depistate, iar operatorul a constatat acest fapt, se întocmeşte un act în care se înscriu defecţiunile şi care este semnat de ambele părţi, cu indicarea măsurilor şi termenilor de înlăturare a lor.
Demontarea de către utilizator a aparatelor de evidenţă, instalate la braşamente, se efectuează cu coordonarea prealabilă scrisă a operatorului.

Executarea lucrărilor de construcţie a branşamentelor de apă şi instalarea aparatelor de evidenta

Lucrările de construcţie a branşamentelor de apă şi instalare a aparatelor de evidenţă sînt efectuate de către angajatii IMDP ''Apa-Canal'', care desigur sunt instruiti corespunzator. Pe toată perioada de executare a lucrărilor, pînă la recepţia acestora, responsabilitatea pentru integritatea şi păstrarea aparatelor de evidenţă şi a branşametelor de apă o poartă executantul lucrărilor.
Utilizatorul este responsabil pentru păstrarea integrităţii aparatelor de evidenţă şi a sigiliilor aplicate.

Pentru re/ încheierea contractului cu persoane fizice e necesar de prezentat urm. acte:


* Copia buletinului de identitate;
* Copia documentului ce confirmă drept de proprietate asupra imobilului;
* Copia cărţii de imobil;
* Copia buletinului de verificare metrologică de stat a contorului.


Pentru re/ încheierea contractului cu agenţii economici e necesar de prezentat urm. acte:


* Documentaţia de proiect;
* Copia condiţiilor tehnice şi supravegherea tehnică;
* Autorizaţie de funcţiuonare a întreprinderii;
* Certificat de înregistrare eliberat de Camera Înregistrării de Stat;
* Extrasul de la Camera Înregistrării de Stat privind înregistratea ca întreprindere;
* Ordin cu privire la numirea persoanelor responsabile la citirea datelor aparatelor de evidenţă;
* Rechizitele bancare;
* Copia buletinului de verificare metrologică de stat a contorului.